Wat doen wij - LOES voor Dieren

Ga naar de inhoud

Wat doen wij

Stichting LOES stelt zich tot doel het dierenwelzijn te bevorderen. Dit doet zij door dieren in nood op te vangen. Deze dieren worden door onze stichting in pleeggezinnen opgevangen, waar ze met aandacht en liefde verzorgd worden tot een nieuwe baas zich aandient.
Maar de stichting probeert ook te zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is voor eigenaren van een huisdier. Op internet circuleert veel goede informatie, maar ook veel onjuiste informatie. Het is vaak lastig om vast te stellen of een bron betrouwbaar is. Binnen onze stichting is veel kennis aanwezig. Zo hebben we een dierenarts, twee (gedrags-)biologen, waarvan één tevens paraveterinair is, en een hondentrainer in ons midden. Zij zullen de komende tijd informatie selecteren en zo nodig aanvullen, zodat u het beste kunt doen voor uw huisdier. Aangezien dit een omvangrijk project is, zal dit onderdeel van de website niet in een keer klaar zijn, maar zal de informatie geleidelijk aangroeien. Neemt u hiervoor eens een kijkje op de pagina
dierverzorging.

Hoe werken wij
Na een bewaartijd die gelijk is aan de wettelijke bewaartijd worden de dieren die gezond zijn herplaatst. Zonodig krijgen de dieren eerst diergeneeskundige zorg. Alle dieren worden ontwormd, ontvlooid en, met de vaccinaties die voor die diersoort gebruikelijk zijn, ingeënt. Alle katten, mannetjes konijnen en mannetjes  knaagdieren zijn steriel . Konijnen, cavia’s, muizen e.d. (behalve hamsters) worden nooit alleen geplaatst, tenzij het in het belang van het dier is.

Contract
De stichting plaatst dieren alleen op contract. Als u dit contract ondertekent verklaart u als bewaarnemer,

  • Nota te hebben genomen van het feit dat het dier te allen tijde eigendom blijft van de Stichting en, op eerste vordering daartoe door het Bestuur, aan de Stichting dient te worden teruggegeven; Dit kan o.a. toegepast worden in het geval een der onderstaande bepalingen niet wordt toegepast:

  • Het dier naar behoren te verzorgen en te onderhouden, als ware het zijn/haar eigendom;

  • Het dier niet te verkopen of weg te geven en eventuele vermissing of overlijden terstond aan de Stichting te zullen melden;

  • Het dier niet te gebruiken of te doen gebruiken als proefdier, voor welk doel dan ook;

  • Niet met het dier te zullen fokken;

  • Het dier uiterlijk op de op het contract ingevulde datum te zullen laten steriliseren cq. castreren, tenzij daartegen een - door een dierenarts vastgesteld - medisch bezwaar bestaat, en voorzover dit niet reeds vóór plaatsing gebeurd is;

  • Bij adresverandering hiervan terstond de Stichting schriftelijk op de hoogte te zullen stellen;

  • Toe te staan dat een vertegenwoordiger van de Stichting zich in de woning en/of op het erf van bewaarnemer kan overtuigen van het naleven van deze bepalingen;

  • Geen bewaarloon of andere kosten, van welke aard dan ook, aan de Stichting in rekening te zullen brengen;

  • De Stichting bij aflevering van het dier een donatie te zullen betalen, ter dekking van de kosten die de Stichting in algemene zin voor haar werk maakt.

De Stichting LOES voor Dieren draagt er zorg voor dat bij plaatsing alle dieren volgens de geldende normen en inzichten zijn gevaccineerd; dat alle katten ouder dan een half jaar zijn gesteriliseerd cq. gecastreerd; dat alle mannelijke cavia's en konijnen ouder dan vijf maanden zijn gecastreerd.
De Stichting draagt de entbewijzen en/of dierenpaspoorten uiterlijk veertien dagen na plaatsing over aan de bewaarnemer.
De Stichting vergoedt de medische kosten van ziekten en/of aandoeningen die het dier heeft opgedaan tijdens het verblijf bij de Stichting, en die zich openbaren binnen veertien dagen na plaatsing, onder de voorwaarde dat vóórdat tot medische behandeling wordt overgegaan hierover contact wordt opgenomen met de Stichting en dat de behandeling plaatsvindt bij een door de Stichting daartoe aangewezen dierenarts. De kosten worden door de Stichting rechtstreeks aan de aangewezen dierenarts voldaan.
De Stichting behoudt zich het recht voor om, wanneer dergelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de levensverwachting van het dier, eventueel in overleg met de behandelend dierenarts, af te zien van betaling van de voorgestelde behandeling, en naar een andere oplossing te zoeken. //

Visie
De Stichting LOES voor Dieren is van mening dat de omgang met dieren een verrijking voor het leven van de mens is.
Een beschaafde samenleving vereist echter dat ook met dieren beschaafd wordt omgegaan. Dit uit zich in de wijze waarop dieren worden gehouden, maar ook in de manier waarop wordt omgegaan met niet gehouden c.q. ontsnapte, weggelopen of verwilderde gezelschapsdieren.

Missie
De stichting heeft tot doel het voorzien in het levensonderhoud, opvang socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (art. 2 statuten).
De Stichting LOES voor Dieren richt zich met haar activiteiten voornamelijk op gezelschapsdieren en in het bijzonder op in huis gehouden of te houden gezelschapsdieren.
De Stichting stelt zich ten doel thuisloze gezelschapsdieren te huisvesten en te herhuisvesten in bij hen passende situaties, te voorkomen dat gezelschapsdieren weglopen of wegraken en aan het zwerven gaan en in het bijzonder te voorkomen dat zwervende gezelschapdieren zich vermeerderen in niet passende omstandigheden. De Stichting verzet zich tegen het veelvuldig van de ene naar de andere eigenaar overdoen van gezelschapsdieren en in het algemeen tegen een bejegening van gezelschapsdieren als wegwerpproduct. De Stichting streeft naar een zo duurzaam mogelijke relatie tussen gezelschapsdieren en hun eigenaren.

Strategie
De Stichting probeert haar doelen te verwezenlijken door:
-   Het opvangen van gezelschapsdieren op haar pleeggezinnen;
-   Het herplaatsen van deze dieren;
-   Activiteiten met betrekking tot zoveel mogelijk geboortebeperking, waaronder castratie, sterilisatie en desnoods abortus;
-   Het voorlichten van het publiek over bovengenoemde problematiek;
-   Het vaccineren van de dieren vóór uitplaatsing;
-   Waar nodig nacontrole van geplaatste dieren;
-   Dit alles waar mogelijk en/of waar nodig in samenwerking met andere organisaties;
-   Deelname aan overlegsituaties en/of samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

foxyform
Wanneer u door te klikken op dit logo een leuke tuinversiering koopt bij Birdwise,  ontvangt Stichting LOES een deel van de opbrengst.
Terug naar de inhoud