Privacyverklaring - LOES voor Dieren

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

P R I V A C Y V E R K L A R I N G

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting LOES voor Dieren verwerkt van haar (potentiële) donateurs en andere (potentiële) relaties.
Indien u een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting LOES voor Dieren verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
www.loesvoordieren.nl
Burg. Kasteleinstraat 27, 1109 BA  Amsterdam
T +31 294 415446
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via privacy@loesvoordieren.nl.

Algemeen
Stichting LOES voor Dieren respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.loesvoordieren.nl, haar (potentiële) donateurs en andere (potentiële) relaties.
Persoonlijke gegevens die aan Stichting LOES voor Dieren worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.
Stichting LOES voor Dieren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting LOES voor Dieren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Stichting LOES voor Dieren houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens verwerkt Stichting LOES voor Dieren en voor welk doel
Stichting LOES voor Dieren bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stichting LOES voor Dieren of indien dit wettelijk verplicht is. Stichting LOES voor Dieren registreert uw gegevens voor een drietal doeleinden in een drietal bestanden:
1) Wanneer u een dier adopteert bij Stichting LOES voor Dieren of afstaat aan Stichting LOES voor Dieren , of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting LOES voor Dieren voor een hulpvraag inzake een (zwerf)dier, worden, gekoppeld aan de gegevens van dit dier de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voornaam of voorletters en achternaam, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) De gegevens van het door u getoonde legitimatiebewijs.
Het registreren van deze gegevens berust op een wettelijke verplichting.

2) Indien u een dier adopteert bij Stichting LOES voor Dieren dat al of niet verplicht is voorzien van een identificatiechip,  worden, in combinatie met het chipnummer en andere identificerende gegevens van het dier, door Stichting LOES voor Dieren van u de volgende gegevens bovendien geregistreerd bij een van de voor dat doel bestaande databanken:
a) voornaam of voorletters en achternaam, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen).
Bij honden berust deze registratie eveneens op een wettelijke verplichting.

3) De door u verstrekte gegevens worden bovendien gebruikt om u periodiek een nieuwsbrief van Stichting LOES voor Dieren per post of per email toe te zenden, waarin u verzocht wordt donateur van Stichting LOES voor Dieren te worden.
Donateurs van Stichting LOES voor Dieren worden in een apart bestand geregistreerd, losgekoppeld van de eventuele gegevens van geadopteerde of afgestane dieren. In dit bestand worden de volgende gegevens van u opgeslagen:
   a) voornaam of voorletters en achternaam, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

U kunt te allen tijden vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen door een e-mail te sturen naar privacy@loesvoordieren.nl.
Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in uw adres-, telefoon- en/of e-mailgegevens verzoeken wij u eveneens dit per e-mail te melden bij privacy@loesvoordieren.nl.
U kunt ons verzoeken de onder 3) geregistreerde gegevens te verwijderen door het zenden van een e-mail naar privacy@loesvoordieren.nl. Gelieve in alle gevallen in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Verstrekking gegevens aan derden
De onder 3) geregistreerde gegevens kunnen worden verstrekt aan een andere gegevensverwerker, zoals de drukker van de acceptgiro’s en de postverwerker. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden verstrekt en de verwerkers van deze gegevens zijn gehouden aan alle bepalingen in de AVG. Indien van toepassing sluiten wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af.

Bewaartermijnen
Stichting LOES voor Dieren verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat naar het oordeel van Stichting LOES voor Dieren naar de aard van het contact of de aard van de registratie noodzakelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting LOES voor Dieren neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Bedoeld worden besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting LOES voor Dieren) tussen zit. Nogmaals, zulke besluiten neemt Stichting LOES voor Dieren niet.

Website
De website van Stichting LOES voor Dieren, noch de databases waarin uw gegevens worden verwerkt staan op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.
U kunt te allen tijde de website van Stichting LOES voor Dieren bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting LOES voor Dieren te delen.
Stichting LOES voor Dieren maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Stichting LOES voor Dieren maakt wel gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics
krijgt Stichting LOES voor Dieren inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Stichting LOES voor Dieren heeft hier geen invloed op.
Stichting LOES voor Dieren heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Stichting LOES voor Dieren kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Stichting LOES voor Dieren raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting LOES voor Dieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@loesvoordieren.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Klachten
Stichting LOES voor Dieren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsLaatst gewijzigd: 19 mei 2018


Terug naar de inhoud